هیدروموتور اینترموت INTERMOT هیدروموتور اینترموت INTERMOT هیدروموتور یا موتور هیدرولیک ، که یک جزء مهم در هیدروموتور اینترموت لودرهای بابکت به شمار می رود در واقع ، یک عملگرهیدرولیکی از نوع دورانی است که انرژی موجود در روغن هیدرولیک را …
ادامه مطلب