پمپ کوپل شده با الکترو موتور پمپ کوپل شده با الکترو موتور شافت پمپ هیدرولیک از طریق کوپلینگ به شافت الکتروموتور متصل میشود . انتخاب نوع کوپلینگ باید با توجه به نوع و ساختار پمپ هیدرولیک ، تنش و فشار …
ادامه مطلب