پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN از نوع جابجایی ثابت محسوب می شود. در پمپ رادیال توز ایران، پیستون ها در یک آرایش شعاعی در بلوک سیلندر مستقر بوده و عمود بر محور مرکزی دارای حرکت رفت و …
ادامه مطلب