فیلتر برگشت هیدرولیک فیلتر  بازگشت به نوعی فیلتری  اطلاق می شود که  کاربردش در سیستم های open loop رایج است.  عملکرد فیلتر برگشت ،تصفیه و فیلتراسیون  مایع قبل از  ورود و جریان به مخزن هیدرولیک میباشد. با این کار فیلترهای  …
ادامه مطلب