شیر سه دسته هیدرولیک شیر سه دسته هیدرولیک این شیر برای کنترل دبی جریان ورودی به عمل کننده ها و در نتیجه کنترل سرعت آنها، به کار می رود. معمولاً این فرآیند با تغییر مساحت مقطع اوریفیس کنترل انجام می …
ادامه مطلب