پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN

پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN از نوع جابجایی ثابت محسوب می شود. در پمپ رادیال توز ایران، پیستون ها در یک آرایش شعاعی در بلوک سیلندر مستقر بوده و عمود بر محور مرکزی دارای حرکت رفت و برگشتی هستند. پیستون ها می توانند استوانه ای و یا کروی باشند. ساختمان پمپ پیستونی شعاعی در شکل زیر نشان داده شده است که شامل بلوک سیلندر همراه پیستون های مربوطه، رینگ عکس العمل و یک شیر درقسمت مرکزی روتور می باشد.

ساختمان پمپ شعاعی


پمپ پیستونی توزایران TOZIRAN پیستون ها در نتیجه نیروی گریز از مرکز و فشار سیال در پشت آنها همواره با سطح رینگ عکس العمل در تماس می باشند. جهت پمپ نمودن سیال بایستی رینگ عکس العمل در وضعیت خارج از مرکز نسبت به محور روتور قرار داشته باشد. در نتیجه چرخش بلوک سیلندر و وجود خارج از مرکزی، پیستون های یک طرف به سمت خارج و پیستون های طرف دیگر به سمت داخل سیلندر (به طرف مرکز روتور) حرکت می نمایند.

در ناحیه ای که پیستون ها از مرکز روتور فاصله می گیرند مکش لازم به وجود می آید و سیال می تواند از طریق مجرای ورودی شیر مرکزی به درون سیلندرهای مربوطه هدایت گردد. زمانی که پیستون از موقعیت حداکثر خارج از مرکزی عبور می کند، باید تابع رینگ عکس العمل به داخل سیلندر حرکت نماید. کاهش حجم ایجاد شده در نتیجه جابجایی پیستون، سیال را به طرف مجرای خروجی و شیر مرکزی می راند. در انواع جابجایی متغیر، در اثر تغییر کورس پیستون ها (به واسطه تنظیم خروج از مرکز رینگ عکس العمل)، جابجایی حجمی پمپ تغییر می یابد.


جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


موارد کاربرد پمپ پیستونی شعاعی توز ایران
 • استفاده در سیستم های فشار بالا (بالای ۴۰۰ بار فشار)
 • پرس های هیدرولیکی
 • دستگاه تزریق پلاستیک

پمپ رادیال توز ایران ۳ پیستون کوچک

پمپ رادیال توز ایران ۳ پیستون کوچک (مدل قابل کوپل)


مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل ۳ پیستون کوچک
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل ۳ پیستون کوچک
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 7 ۰.۵ ۶۰۰ ۰.۷ ۱۴۵۰ ۰.۸ ۱۷ ۱۲.۶
PR 15 ۱.۰۸ ۸۰۰ ۱.۵ ۱۴۵۰ ۲.۳ ۱۷
PR 25 ۱.۸ ۶۰ ۲.۵ ۱۴۵۰ ۲.۸ ۱۷
PR 50 ۳.۶ ۶۰۰ ۵ ۱۴۵۰ ۵.۷ ۱۷
PR 75 ۵.۴ ۶۰۰ ۷.۵ ۱۴۵۰ ۸.۶ ۱۷

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران ۳ پیستون کوچک

ابعاد پمپ پیستونی شعاعی توز ایران


پمپ رادیال توز ایران ۵ پیستون کوچک


پمپ رادیال توز ایران ۵ پیستون کوچک (مدل قابل کوپل)


مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل ۵ پیستون کوچک
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل ۵ پیستون کوچک
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 100 ۷ ۵۰۰ ۱۰ ۱۴۵۰ ۹ ۲۲ ۱۵
PR 130 ۹ ۵۰۰ ۱۳ ۱۴۵۰ ۱۲ ۲۲
PR 160 ۱۱ ۴۵۰ ۱۶ ۱۴۵۰ ۱۴ ۲۲

ابعاد پمپ رادیال توز ایران ۵ پیستون کوچک

ابعاد پمپ رادیال توز ایران 5 پیستون کوچک


جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


پمپ رادیال توز ایران ۷ پیستون کوچک


پمپ رادیال توز ایران ۷ پیستون کوچک (مدل قابل کوپل)

مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل ۷ پیستون کوچک
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل ۷ پیستون کوچک
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 230 ۱۴.۵ ۴۵۰ ۲۱ ۱۴۵۰ ۱۸ ۲۴ ۲۰
PR 270 ۱۹.۰ ۴۵۰ ۲۷ ۱۴۵۰ ۲۴ ۲۴
PR 320 ۲۲.۲ ۴۵۰ ۳۲ ۱۴۵۰ ۲۸ ۲۴

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران ۷ پیستون کوچک

ابعاد پمپ رادیال7 پیستون کوچک


پمپ رادیال توز ایران ۳ پیستون بزرگ
مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل ۳ پیستون بزرگ
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل ۳ پیستون بزرگ
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 305 ۶.۸۹ ۴۰۰ ۱۰ ۱۴۵۰ ۷.۵ ۳۰ ۳۵
PR 308 ۱۱.۷۲ ۴۰۰ ۱۷ ۱۴۵۰ ۱۳ ۳۰
PR 310 ۱۴.۴۸ ۴۰۰ ۲۱ ۱۴۵۰ ۱۶ ۳۰

ابعاد پمپ رادیال توز ایران ۳ پیستون بزرگ

ابعاد پمپ رادیال توز ایران 3 پیستون بزرگ


پمپ رادیال توز ایران ۵ پیستون بزرگ

مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل ۵ پیستون بزرگ
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل ۵ پیستون بزرگ
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت
PR 508 ۱۹.۳۲ ۳۵۰ ۲۸ ۱۴۵۰ ۱۸ ۳۴
PR 510 ۲۴.۱۴ ۳۵۰ ۳۵ ۱۴۵۰ ۲۳ ۳۴
PR 512 ۲۹.۰ ۳۵۰ ۴۲ ۱۴۵۰ ۲۸ ۳۴
PR 514 ۳۳.۱۰ ۳۵۰ ۴۸ ۱۴۵۰ ۳۲ ۳۴

ابعاد پمپ رادیال توز ایران ۵ پیستون بزرگ

ابعاد پمپ شعاعی 5 پیستون توز ایران


جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


پمپ رادیال توز ایران ۷ پیستون بزرگ


مشخصات فنی پمپ رادیال توز ایران مدل ۷ پیستون بزرگ
جدول اطلاعات فنی پمپ پیستونی شعاعی توز ایران مدل ۷ پیستون بزرگ
مدل حجم جابجایی/ دور ماکزیمم فشار لیتراژ / دقیقه حداکثر دور توان(کیلو وات) سایز شفت وزن
PR 712 ۴۱.۴ ۳۵۰ ۶۰ ۱۴۵۰ ۴۰ ۳۴ ۴۴
PR 714 ۴۸.۲۷ ۳۵۰ ۷۰ ۱۴۵۰ ۴۷ ۳۴ ۴۴
PR 714 EX ۶۰ ۲۵۰ ۸۷ ۱۴۵۰ ۴۱.۸ ۳۴ ۴۴

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران ۷ پیستون بزرگ

ابعاد پمپ هیدرولیکی رادیال توز ایران 7 پیستون بزرگ


نکاتی درباره نصب و راه اندازی و استفاده صحیح از پمپ های توزیران
 • انتخاب الکتروموتور با توان متناسب با دبی و فشار مورد نظر
 • کوپل مستقیم با فلنج های مخصوص پمپ توزیران و کوپلینگ های کشویی انجام گیرد.
 • شفت پمپ می تواند در جهت چپ و راست بچرخد.
 • لوله مکش پمپ روغن با ورودی پمپ هم قطر باشد.
 • فیلتر مناسب در سیستم نصب شود (حداکثر قطر منفذهای توری فیلتر مناسب ۲۵ میکرون می باشد).
 • فیلتر هوا روی درب تانک روغن نصب گردد (جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل تانک).
 • سطح روغن هیدرولیک داخل مخزن باید بالاتر از سطح پمپ باشد.
 • قبل از استارت، داخل پمپ حتی الامکان از روغن هیدرولیک پر شود. در پمپ های PR 75، -۵۰، ۲۵، ۱۵ هواگیری توسط پیچ هوا روی پوسته پمپ لازم است.
 • قبل از اتصال لوله فشار به سیستم، چند لحظه پمپ را استارت نمایید تا هوای داخل پمپ کاملاً تخلیه شود.

جهت کسب اطلاع از جزئیات فروش، تامین قطعات و تعمیرات پمپ های پیستونی توز ایران TOZIRAN با کارشناسان ما در شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید
شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰