پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI

پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI به عنوان پمپ فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ هیدرولیک پره ای یا کارتریجی معمولاً با سرعت های ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دور بر دقیقه و در صورت استفاده از محرکه موتور احتراقی تا rpm 2400 مورد استفاده قرار گرفته و در فشار و سرعت کاری تعریف شده دارای بازده حجمی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد می باشد.

پمپ کارتریج هیدرولیک معمولاً دارای حرکت آرام و بدون سر و صدا بوده و عملکرد رضایت بخش آن به تمیزی روغن، روانکاری خوب و سرعت مناسب محور بستگی دارد. این پمپ برای عملکرد در سرعت پایین مناسب نبوده و لذا بکارگیری آن در سرعت های کمتر از rpm 600 توصیه نمی گردد.


پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHIجهت خرید و یا دریافت اطلاعات تکمیلی پمپ های پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI و همچنین تامین قطعات با شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۲۰V

پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران

حداقل دبی: ۱۹ لیتر در دقیقه

حداکثر دبی: ۵۴ لیتر در دقیقه

حداقل سرعت: rpm 600

حداکثر سرعت: rpm 1800

ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار

ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار

صدای بسیار پایین


حجم انتخابی پمپ کارتریجی سری ۲۰V بر حسب گالن

 • ۵
 • ۸
 • ۱۱
 • ۱۲
 • ۱۴

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۲۰V
۲۰V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۲۰V5 ۱۸ ۰.۵۶ ۲۵ ۴ ۲۳ ۷ ۲۲ ۹ ۲۰
۲۰V8 ۲۷ ۰.۵۷ ۳۹ ۵ ۳۶ ۱۰ ۳۵ ۱۲ ۳۳
۲۰V11 ۳۶ ۱.۱ ۵۳ ۷ ۵۰ ۱۴ ۴۷ ۱۷ ۵۵
۲۰V12 ۳۹ ۱.۲ ۵۶ ۸ ۵۴ ۱۵ ۵۲
۲۰V14 ۴۵ ۱.۲ ۶۶ ۹ ۶۴ ۱۷ ۶۰

مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۲۵V

 • حداقل دبی: ۳۱ لیتر بر دقیقه
 • حداکثر دبی: ۸۱ لیتر بر دقیقه
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: ۱۸۰۰ rpm
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی پمپ کارتریجی سری ۲۵V بر حسب گالن

 • ۸
 • ۱۰
 • ۱۲
 • ۱۴
 • ۱۷
 • ۱۹
 • ۲۱

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۲۵V
۲۵V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۲۵V8 ۲۶ ۱.۲ ۳۸ ۵ ۳۶.۷ ۱۰ ۳۵.۳ ۱۱.۵ ۳۲
۲۵V10 ۳۲ ۱.۳ ۴۸ ۶ ۴۵.۷ ۱۲ ۴۴ ۱۴.۵ ۴۰
۲۵V12 ۳۸ ۱.۴ ۵۷ ۷ ۵۴ ۱۵ ۵۲ ۱۷ ۴۷
۲۵V14 ۴۴ ۱.۵ ۶۶ ۹ ۶۱ ۱۷ ۵۷ ۲۰ ۵۶
۲۵V17 ۵۳ ۱.۷ ۸۰ ۱۰ ۷۵ ۲۱ ۷۱ ۲۴ ۶۸
۲۵V19 ۶۱ ۱.۷ ۹۱.۸ ۱۲ ۸۶ ۲۴ ۸۱ ۲۹ ۷۸
۲۵V21 ۶۶ ۱.۸ ۹۹ ۱۳ ۹۴ ۲۶ ۹۰ ۳۲ ۸۸

جهت خرید و یا دریافت اطلاعات تکمیلی پمپ های پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI و همچنین تامین قطعات با شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۳۵V
 • حداقل دبی: ۶۵ لیتر در دقیقه
 • حداکثر دبی: ۱۴۷ لیتر در دقیقه
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: rpm 1800
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی پمپ کارتریجی سری ۳۵V بر حسب گالن

 • ۱۷
 • ۲۵
 • ۳۰
 • ۳۵
 • ۳۸

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۳۵V
۳۵V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۳۵V17 ۵۵ ۲.۲ ۸۲ ۱۳ ۷۸ ۲۱.۵ ۷۴ ۲۶ ۶۶
۳۵V25 ۷۵ ۲.۶ ۱۲۴ ۱۷ ۱۱۸ ۳۲ ۱۱۲ ۳۶ ۱۰۰
۳۵V30 ۹۴ ۲.۷ ۱۴۱ ۱۸ ۱۳۴ ۳۵ ۱۲۸ ۴۴ ۱۲۲
۳۵V35 ۱۱۰ ۳.۰ ۱۶۵ ۲۱ ۱۵۸ ۴۲ ۱۵۰ ۵۲ ۱۴۵
۳۵V38 ۱۲۰ ۳.۰ ۱۸۰ ۲۳ ۱۷۱ ۴۵ ۱۶۳ ۵۵ ۱۵۶

جهت خرید و یا دریافت اطلاعات تکمیلی پمپ های پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI و همچنین تامین قطعات با شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۴۵V
 • حداقل دبی: ۱۶۲ لیتر در دقیقه
 • حداکثر دبی: ۲۳۲لیتر در دقیقه
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: rpm1800
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی پمپ کارتریجی سری ۴۵V بر حسب گالن

 • ۴۲
 • ۵۰
 • ۵۷
 • ۶۰

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۴۵V
۴۵V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۴۵V42 ۱۳۸ ۲.۸ ۱۹۸ ۲۵ ۱۸۷ ۵۱ ۱۷۷ ۶۲ ۱۶۶
۴۵V50 ۱۶۲ ۳.۷ ۲۳۶ ۳۱ ۲۲۲ ۶۰ ۲۴۲ ۷۲ ۱۹۸
۴۵V57 ۱۸۴ ۴.۳ ۲۶۹ ۳۴ ۲۵۵ ۶۷ ۲۴۵ ۷۷ ۲۳۱
۴۵V60 ۱۹۳ ۴.۶ ۲۸۴ ۳۵ ۲۶۹ ۷۰ ۲۵۸ ۸۶ ۲۴۴

مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۲۵۲۰V

 • حداقل دبی: ۵۰ لیتر در دقیقه
 • حداکثر دبی: ۱۳۲ لیتر در دقیقه (هر دو پمپ)
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: rpm 1800
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی سیال بر حسب گالن از روی جداول مدل ۲۰V و ۲۵V

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۲۵۲۰V
۲۵۲۰V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۲۰V5 ۱۸ ۰.۵۶ ۲۵ ۴ ۲۳ ۷ ۲۲ ۹ ۲۰
۲۰V8 ۲۷ ۰.۵۷ ۳۹ ۵ ۳۶ ۱۰ ۳۵ ۱۲ ۳۳
۲۰V11 ۳۶ ۱.۱ ۵۳ ۷ ۵۰ ۱۴ ۴۷ ۱۷ ۵۵
۲۰V12 ۳۹ ۱.۲ ۵۶ ۸ ۵۴ ۱۵ ۵۲
۲۰V14 ۴۵ ۱.۲ ۶۶ ۹ ۶۴ ۱۷ ۶۰
۲۵V8 ۲۶ ۱.۲ ۳۸ ۵ ۳۶.۷ ۱۰ ۳۵.۳ ۱۱.۵ ۳۲
۲۵V10 ۳۲ ۱.۳ ۴۸ ۶ ۴۵.۷ ۱۲ ۴۴ ۱۴.۵ ۴۰
۲۵V12 ۳۸ ۱.۴ ۵۷ ۷ ۵۴ ۱۵ ۵۲ ۱۷ ۴۷
۲۵V14 ۴۴ ۱.۵ ۶۶ ۹ ۶۱ ۱۷ ۵۷ ۲۰ ۵۶
۲۵V17 ۵۳ ۱.۷ ۸۰ ۱۰ ۷۵ ۲۱ ۷۱ ۲۴ ۶۸
۲۵V19 ۶۱ ۱.۷ ۹۱.۸ ۱۲ ۸۶ ۲۴ ۸۱ ۲۹ ۷۸
۲۵V21 ۶۶ ۱.۸ ۹۹ ۱۳ ۹۴ ۲۶ ۹۰ ۳۲ ۸۸

جهت خرید و یا دریافت اطلاعات تکمیلی پمپ های پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI و همچنین تامین قطعات با شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۳۵۲۰V
 • حداقل دبی: ۸۵ لیتر در دقیقه
 • حداکثر دبی: ۲۰۰ لیتر در دقیقه (هر دو پمپ)
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: rpm 1800
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی سیال بر حسب گالن از روی جداول مدل ۲۰V و ۳۵V

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۳۵۲۰V
۳۵۲۰V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۲۰V5 ۱۸ ۰.۵۶ ۲۵ ۴ ۲۳ ۷ ۲۲ ۹ ۲۰
۲۰V8 ۲۷ ۰.۵۷ ۳۹ ۵ ۳۶ ۱۰ ۳۵ ۱۲ ۳۳
۲۰V11 ۳۶ ۱.۱ ۵۳ ۷ ۵۰ ۱۴ ۴۷ ۱۷ ۵۵
۲۰V12 ۳۹ ۱.۲ ۵۶ ۸ ۵۴ ۱۵ ۵۲
۲۰V14 ۴۵ ۱.۲ ۶۶ ۹ ۶۴ ۱۷ ۶۰
۳۵V17 ۵۵ ۲.۲ ۸۲ ۱۳ ۷۸ ۲۱.۵ ۷۴ ۲۶ ۶۶
۳۵V25 ۷۸ ۲.۶ ۱۲۴ ۱۷ ۱۱۸ ۳۲ ۱۱۲ ۳۶ ۱۰۰
۳۵V30 ۹۴ ۲.۷ ۱۴۱ ۱۸ ۱۳۴ ۳۵ ۱۲۸ ۴۴ ۱۲۲
۳۵V35 ۱۱۰ ۳.۰ ۱۶۵ ۲۱ ۱۵۸ ۴۲ ۱۵۰ ۵۲ ۱۴۵
۳۵V38 ۱۲۰ ۳.۰ ۱۸۰ ۲۳ ۱۷۱ ۴۵ ۱۶۳ ۵۵ ۱۵۶

جهت خرید و یا دریافت اطلاعات تکمیلی پمپ های پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI و همچنین تامین قطعات با شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰


مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۳۵۲۵V
 • حداقل دبی: ۹۶ لیتر در دقیقه
 • حداکثر دبی: ۲۲۸ لیتر در دقیقه (هر دو پمپ)
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: rpm 1800
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی سیال بر حسب گالن از روی جداول مدل ۲۵V و ۳۵V

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۳۵۲۵V
۳۵۲۵V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۲۵V8 ۲۶ ۱.۲ ۳۸ ۵ ۳۶.۷ ۱۰ ۳۵.۳ ۱۱.۵ ۳۲
۲۵V10 ۳۲ ۱.۳ ۴۸ ۶ ۴۵.۷ ۱۲ ۴۴ ۱۴.۵ ۴۰
۲۵V12 ۳۸ ۱.۴ ۵۷ ۷ ۵۴ ۱۵ ۵۲ ۱۷ ۴۷
۲۵V14 ۴۴ ۱.۵ ۶۶ ۹ ۶۱ ۱۷ ۵۷ ۲۰ ۵۶
۲۵V17 ۵۳ ۱.۷ ۸۰ ۱۰ ۷۵ ۲۱ ۷۱ ۲۴ ۶۸
۲۵V19 ۶۱ ۱.۷ ۹۱.۸ ۱۲ ۸۶ ۲۴ ۸۱ ۲۹ ۷۸
۲۵V21 ۶۶ ۱.۸ ۹۹ ۱۳ ۹۴ ۲۶ ۹۰ ۳۲ ۸۸
۳۵V17 ۵۵ ۲.۲ ۸۲ ۱۳ ۷۸ ۲۱.۵ ۷۴ ۲۶ ۶۶
۳۵V25 ۷۸ ۲.۶ ۱۲۴ ۱۷ ۱۱۸ ۳۲ ۱۱۲ ۳۶ ۱۰۰
۳۵V30 ۹۴ ۲.۷ ۱۴۱ ۱۸ ۱۳۴ ۳۵ ۱۲۸ ۴۴ ۱۲۲
۳۵V35 ۱۱۰ ۳.۰ ۱۶۵ ۲۱ ۱۵۸ ۴۲ ۱۵۰ ۵۲ ۱۴۵
۳۵V38 ۱۲۰ ۳.۰ ۱۸۰ ۲۳ ۱۷۱ ۴۵ ۱۶۳ ۵۵ ۱۵۶

مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۴۵۲۵V

 • حداقل دبی: ۱۹۳ لیتر در دقیقه
 • حداکثر دبی: ۳۱۳ لیتر در دقیقه (هر دو پمپ)
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: rpm1800
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی سیال بر حسب گالن از روی جداول مدل ۲۵V و ۴۵V

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۴۵۲۵V
۴۵۲۵V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۲۵V8 ۲۶ ۱.۲ ۳۸ ۵ ۳۶.۷ ۱۰ ۳۵.۳ ۱۱.۵ ۳۲
۲۵V10 ۳۲ ۱.۳ ۴۸ ۶ ۴۵.۷ ۱۲ ۴۴ ۱۴.۵ ۴۰
۲۵V12 ۳۸ ۱.۴ ۵۷ ۷ ۵۴ ۱۵ ۵۲ ۱۷ ۴۷
۲۵V14 ۴۴ ۱.۵ ۶۶ ۹ ۶۱ ۱۷ ۵۷ ۲۰ ۵۶
۲۵V17 ۵۳ ۱.۷ ۸۰ ۱۰ ۷۵ ۲۱ ۷۱ ۲۴ ۶۸
۲۵V19 ۶۱ ۱.۷ ۹۱.۸ ۱۲ ۸۶ ۲۴ ۸۱ ۲۹ ۷۸
۲۵V21 ۶۶ ۱.۸ ۹۹ ۱۳ ۹۴ ۲۶ ۹۰ ۳۲ ۸۸
۴۵V42 ۱۳۸ ۲.۸ ۱۹۸ ۲۵ ۱۸۷ ۵۱ ۱۷۷ ۶۲ ۱۶۶
۴۵V50 ۱۶۲ ۳.۷ ۲۳۶ ۳۱ ۲۲۲ ۶۰ ۲۴۲ ۷۲ ۱۹۸
۴۵V57 ۱۸۴ ۴.۳ ۲۶۹ ۳۴ ۲۵۵ ۶۷ ۲۴۵ ۷۷ ۲۳۱
۴۵V60 ۱۹۳ ۴.۶ ۲۸۴ ۳۵ ۲۶۹ ۷۰ ۲۵۸ ۸۶ ۲۴۴

مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری ۴۵۳۵V
 • حداقل دبی: ۲۲۸ لیتر در دقیقه
 • حداکثر دبی: ۳۸۰ لیتر در دقیقه (هر دو پمپ)
 • حداقل سرعت: rpm 600
 • حداکثر سرعت: rpm 1800
 • ماکزیمم فشار کاری: ۱۷۵ بار
 • ماکزیمم فشار لحظه ای: ۲۱۰ بار
 • صدای بسیار پایین حین کار

حجم انتخابی سیال بر حسب گالن از روی جداول مدل ۳۵V و ۴۵V

 

جدول اطلاعات فنی پمپ هیدرولیک کارتریجی صنایع هیدرولیک ایران سری ۴۵۳۵V
۴۵۳۵V دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68
جابجایی حجمی ۷ بار ۷۰ بار ۱۴۰ بار ۱۷۵ بار
کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه کیلو وات لیتر بر دقیقه
۳۵V17 ۵۵ ۲.۲ ۸۲ ۱۳ ۷۸ ۲۱.۵ ۷۴ ۲۶ ۶۶
۳۵V25 ۷۵ ۲.۶ ۱۲۴ ۱۷ ۱۱۸ ۳۲ ۱۱۲ ۳۶ ۱۰۰
۳۵V30 ۹۴ ۲.۷ ۱۴۱ ۱۸ ۱۳۴ ۳۵ ۱۲۸ ۴۴ ۱۲۲
۳۵V35 ۱۱۰ ۳.۰ ۱۶۵ ۲۱ ۱۵۸ ۴۲ ۱۵۰ ۵۲ ۱۴۵
۳۵V38 ۱۲۰ ۳.۰ ۱۸۰ ۲۳ ۱۷۱ ۴۵ ۱۶۳ ۵۵ ۱۵۶
۴۵V42 ۱۳۸ ۲.۸ ۱۹۸ ۲۵ ۱۸۷ ۵۱ ۱۷۷ ۶۲ ۱۶۶
۴۵V50 ۱۶۲ ۳.۷ ۲۳۶ ۳۱ ۲۲۲ ۶۰ ۲۴۲ ۷۲ ۱۹۸
۴۵V57 ۱۸۴ ۴.۳ ۲۶۹ ۳۴ ۲۵۵ ۶۷ ۲۴۵ ۷۷ ۲۳۱
۴۵V60 ۱۹۳ ۴.۶ ۲۸۴ ۳۵ ۲۶۹ ۷۰ ۲۵۸ ۸۶ ۲۴۴

جهت خرید و یا دریافت اطلاعات تکمیلی پمپ های پره ای صنایع هیدرولیک ایران IHI و همچنین تامین قطعات با شرکت صنعت هیدرولیک تماس بگیرید


پمپ پره ای

شماره تماس: ۶۶۶۸۳۲۶۰